Відзначення

З Питань відзначень контактуйте з ст.пл. Людмилою Забудько, volunteering@plast.org.ua

Важливі документи:

Алгоритм подання УСП на відзначення

Додаток до правильника УСП. Розділ VII. Пластова справедливість в УСП

ПОЛОЖЕННЯ

про відзначення в Уладі старшого пластунства

Це Положення, запроваджене КПР у 2001 році, доповнене в 2013 р. змінами рекомендоване крайовим з’їздом УСП 10 лютого 2013 року,. узгоджує засади Правильника УСП із засадами Статуту Пласту НСОУ та уточнює порядок вирішення окремих питань щодо відзначень в Пласті,

1. Загальні положення

1.1. В Уладі старшого пластунства (надалі – УСП) Молодіжної організації «Пласт – Національна скаутська організація України» (надалі – Пласт) діє система відзначень для вирізнення і заохочення зразкових прикладів самовиховання членів організації, які здійснюють свою діяльність на волонтерських чи професійних засадах у Пласті чи поза Пластом, дотримуючись ідейних засад Пласту.

1.2. Визначення ступеня відзначення здійснює керівний орган Пласту (Станична/Окружна Пластова Старшина, Крайова Булава УСП, Крайова Плаcтова Рада), який приймає відповідне рішення, на основі пропозиції, яку вніс його ініціатор.

1.3. Надання відзначення (окрім Ордену св. Юрія в Бронзі) може ініціювати Станична/Окружна пластова старшина (або Рада), Загальний збір станиці/Окружний пластовий з’їзд, крайові булави, члени КПР, голова КПС, референтури, провід куреня УСП, а також, на розсуд Крайової Булави УСП, інші колегіальні керівні органи Пласту, відповідальні за ділянку роботи, в якій веде роботу відповідна особа. Надання Грамоти вирізнення може ініціювати також комендант заходу або діловод, відповідальний за дану ділянку.

1.4. Відзначення надаються за конкретну і детально аргументовану заслугу або досягнення на тлі зразкової пластової постави. Відзначення того ж виду можуть надаватися по кілька разів та без уваги на черговість.

1.5. За одну заслугу (досягнення) може бути надане тільки одне відзначення, незалежно від його виду. Відмова від наданого відзначення автоматично призводить до втрати його чинності та виключає надання іншого відзначення за цю ж заслугу.

1.6. Отримана особою пластова пересторога відтерміновує прийняття рішення про відзначення або урочисте вручення грамоти/відзнаки до моменту завершення дії перестороги (відповідно до Положення про перестороги, призупинення та втрату членства в УСП).

1.7. Орган, який прийняв рішення про надання відзначення, зобов’язаний впродовж двох тижнів повідомити про нього Крайову булаву УСП, надіславши електронну копію витягу з протоколу засідання відповідного органу. У витязі обов’язково має бути чітко сформульована причина надання відзначення.

1.8. Інформація про усі відзначення вноситься діловодом Крайової булави УСП в реєстр відзначень на сайті Крайової булави УСП впродовж двох тижнів після отримання відповідного витягу з протоколу, із вказанням відповідної мотивації такого рішення та його ініціаторів.

1.9. Рішення керівних органів Пласту стосовно відзначень оформляються у формі грамот, які прилюдно вручаються представниками відповідних пластових проводів. До грамот додаються окремо визначені відзнаки, що прикріплюється безпосередньо на однострій. Вручення грамоти/відзнаки проводиться на найближчому пластовому заході після прийняття відповідного рішення.

1.10. Рішення про надання відзначення набуває чинності з моменту внесення інформації про нього в реєстр відзначень на сайті Крайової булави УСП.

1.11. КБ УСП або КПР може скасувати відзначення, надане, відповідно, СПС/ОПС або КБ УСП, якщо воно суперечить даному положенню, або було прийнято з порушенням процедури.

1.12. Курені УСП можуть мати внутрішні відзначення (без відзнак, які б суперечили правильнику одностроїв) для своїх членів. Курені самостійно встановлюють правила таких відзначень.

1.13. У випадку заборгованості по звітності перед крайовим проводом Пласту з боку частин (станиць, округ, куренів тощо), до яких належить номінат, рішення про надання відзначення, публікація рішення чи безпосередня процедура відзначення відкладається до повного погашення звітності відповідною/ними частиною/ами.

1.14. Відзначення УСП надаються дійсним членам Пласту. Кандидат має бути дійсним членом Пласту на момент розгляду відзначення органом, що має право його надати.

1.15. Грамота подяки може надаватися Приятелям Пласту та старшим пластунам-прихильникам.

1.16. Дійсним членам, вирізненим пластовими відзначеннями, рекомендується надавати пріоритет перед іншими дійсними членами Пласту щодо участі в усіх заходах та ділянках діяльності організації, зокрема тих, які спрямовані на заохочення членів організації та участь в яких є обмеженою і визначається на конкурсній основі.

2. Система відзначень УСП

2.1. Грамота подяки – надається комендантом пластового заходу, проводом куреня УСП, Станичною/Окружною/Крайовою пластовою старшиною, Крайовою булавою УСП або Крайовою пластовою радою за вагому допомогу на відповідному рівні. Подяка фіксується у звіті заходу та/або у рішеннях, реєстрах відповідних старшин/булав/рад, без внесення відповідної інформації в реєстр КБ УСП.

2.2. Грамота вирізнення – третє відзначення УСП, що надається старшим пластунам/кам Станичною/Окружною пластовою старшиною, Крайовою булавою УСП за визначну одноразову заслугу (досягнення).

2.3. Грамота заслуги – друге відзначення УСП, що надається Окружною Пластовою Старшиною чи безпосередньо Крайовою булавою УСП за визначну діяльність впродовж не менше двох років на рівні станиці, округи або краю. В окремих випадках, за визначну одноразову керівну заслугу на рівні округи або вище, КБ УСП може надати друге відзначення УСП (за умови відзначення щонайменше двох членів проводу, очолюваного номінантом третім відзначенням УСП).

2.4. Орден святого Юрія в бронзі – перше відзначення УСП, що надається особі, яка є дійсним членом Пласту щонайменше 5-ть років за визначну провідну (керівну) діяльність у Пласті упродовж щонайменше 5-ти років на рівні округи або краю.

Рішення про номінування приймає Загальний Збір Станиці або Окружний/Крайовий Пластовий З’їзд (чи, за погодженням з Крайовою булавою УСП, інший колегіальний керівний орган в Пласті), а оформляє (див. «Додаток 2») відповідна пластова старшина, зокрема отримуючи рекомендації проводу куреня УСП, до якого належить номінант, та Крайової булави УПН/УПЮ, у випадку, якщо подання включає відзначення за виховну діяльність.

Рішення про надання відзначення приймає Крайова пластова рада за представленням Крайової булави УСП.

3. Система надзвичайних відзначень УСП

3.1. Орден вічного вогню в бронзі – відзначення, що надається за визначну багатолітню (щонайменше п’ять років) діяльність, згідну з ідейними основами Пласту, громадську, політичну, наукову, підприємницьку, релігійну чи журналістську діяльність поза Пластом. Передумова – безперервне членство в УСП впродовж всього часу, за який здійснюється подання. Подання здійснює курінь або осередок праці УСП, до якого належить номінант (згідно з «Додатком 2»), зокрема збираючи відповідні рекомендації. Рішення про надання відзначення приймає Крайова пластова рада за представленням Крайової булави УСП.

3.2. Бронзовий хрест за геройський чин – відзначення, яке може надаватися дійсним членам Пласту, а також Приятелям Пласту та Почесним членам Пласту за врятування життя в небезпечній ситуації або інший геройський вчинок. Рішення про надання відзначення приймає Начальний пластун за поданням Головної пластової булави та Крайової пластової ради. Хрест із відповідною грамотою вручає особисто Начальний пластун або інша особа, якій він делегував це право. Підставою для надання даного відзначення є письмове свідчення двох очевидців геройського вчинку. («Додаток 3»).